กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก

  • เริ่มจากประธานกลุ่มสตรีหมู่ 1, 2, 3 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอาคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาได้เล็งเห็นว่า หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วสตรีในหมู่บ้านควรจะมีอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้ไปฝึกอบรมการทอผ้าพื้นเมือง และนำมาเผยแพร่แก่สตรีในหมู่บ้าน และได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2527
  • การรวมกลุ่ม
   สมาชิกบางส่วนจะมาทำการผลิตที่กลุ่ม และบางส่วนจะผลิตที่บ้านของตนเอง เพราะจะสะดวกในการทอผ้าซึ่งจะสามารถทอผ้าได้ตลอดเวลา และจะมีการรวมกลุ่มกันจำหน่ายสินค้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพของกลุ่มและจำหน่ายโดยตรง
  • อาชีพหลัก
   ทำนา ทำไร่
  • อาชีพเสริม
   ทอผ้าพื้นเมือง